Fly med OSS > Reiseinformasjon > Transportkontrakt (2 av 8)

Transportkontrakt (2 av 8)

2.6 Erstatningskrav

US Airways reserverer retten til å avvise alle erstatningskrav (utenom ved skade eller dødsfall) som ikke har blitt levert inn skriftlig til US Airways innen ett år fra reisedato, og innen to år for internasjonale flyvninger som styres av Warszawa-konvensjonen eller Montreal-konvensjonen. Spesielle regler gjelder for bagasje, som beskrevet i avsnitt 12.

2.7 Råd til utenlandsreisende passasjerer om flyselskapers ansvar

Hvis passasjerens reise innebærer et endelig reisemål eller stopp i et annet land enn avreiselandet, kan Warszawa-konvensjonen være gjeldende og konvensjonen styrer, og i de fleste tilfeller begrenser, flyselskapers ansvar for dødsfall eller personlig skade og for tap av eller skade på bagasje. Se også "Råd til utenlandsreisende passasjerer om begrenset ansvar" og "Informasjon om begrenset ansvar for bagasje".

3.0 Reisetillatelse

3.1 Reisenekt

US Airways kan nekte reise for, eller fjerne fra flyvningen, passasjerer av følgende grunner:

1. Samsvar med offentlige vedtekter eller med offentlige rekvisisjoner av plass eller anmodning om transport i nødsituasjoner i forbindelse med nasjonalt forsvar, nasjonal sikkerhet eller nasjonale katastrofer (faktiske, via trusler eller rapporterte).

2. Når det er nødvendig eller tilrådelig grunnet vær eller andre forhold utenfor vår kontroll (inkludert, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, force majeure, problemer med misfornøyde arbeidere, streiker, sivilt opprør, handelsboikotter, terrorisme, kriger, fiendtligheter eller opptøyer), faktiske, via trusler eller rapporterte.

3. Hvis en passasjer nekter å la seg kroppsvisitere og nekter at bagasjen sjekkes for eksplosiver eller dødelige eller farlige våpen, artikler eller stoffer.

4. Hvis en passasjer nekter å vise frem identifikasjon ved anmodning.

5. Hvis en passasjer som krysser internasjonale grenser ikke kan fremlegge gyldige dokumenter (pass, visum, sertifikater osv.) som kreves i henhold til lovene i de landene passasjeren reiser fra, over eller til. Vi er ikke ansvarlig for at passasjeren ikke kan eller mangler evnen til å overholde offentlige lover, vedtekter, ordre og krav som kan forandres uten varsel.

6. Passasjerer som kan utgjøre en trussel for bekvemmeligheten og/eller sikkerheten til andre passasjerer og ansatte, inkludert (men ikke begrenset til) passasjerer som:

 • Er eldre enn fem (5) år og barfot med mindre det er påkrevd av medisinske grunner;
 • Er under én (1) dag gammel;
 • Er alenereisende og under fem (5) år gammel;
 • Er alenereisende mindreårige, alder fem (5) til og med fjorten (14), og som reiser direkte eller med videreflyvninger;
 • Er innblandet i en kriminell handling, f.eks. en bombetrussel eller forsøk på flykapring;
 • Ser ut til å være påvirket av alkohol eller stoffer;
 • Nekter å overholde røykeforbudet;
 • Er erklært for å være en høyrisikofange;
 • Forsøker å hindre flybesetningen i gjøre jobben sin;
 • Viser tegn på en smittsom sykdom som er ansett av en medisinsk rådgiver fra US Airways for å være en direkte trussel for helsen og sikkerheten til andre;
 • Ikke kan, eller er uvillig til å, sitte i et sete med armlenet nede og sikkerhetsbeltet festet;
 • Trenger båreutstyr ombord;
 • Krever intravenøs eller intramuskulær mating (intravenøst drypputstyr er ikke tillatt - Kunder som reiser med bærbare IV-maskiner er tillatt hvis maskinen kan stues på en sikker måte i henhold til retningslinjene for håndbagasje);
 • Utviser atferd som kan være risikabel for han/henne, flybesetningen eller andre passasjerer;
 • Er i besittelse av uautoriserte skytevåpen eller eksplosiver;
 • Er alvorlig syk og er ansett av US Airways' medisinske rådgiver for å være en risiko for seg selv eller for å være en risiko for andre; eller
 • Viser fornærmende, upassende eller voldelig oppførsel mot andre passasjerer og/eller ansatte, inkludert verbal utskjelling relatert til rase, hudfarge, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemning, alder, etnisitet eller seksuell orientering.

Vi forbeholder oss retten til å nekte reise, på permanent basis, for passasjerer som gjentatte ganger har blitt fjernet fra flyet eller blitt nektet reise grunnet voldelig, uregjerlig eller fornærmende oppførsel. Avgjørelsen om å nekte reise for en passasjer på permanent basis må tas av administrerende direktør eller en person enda høyere opp i systemet.

7. Oppførsel eller tilstand
US Airways kan kreve at en passasjer med et handikap i en av de følgende kategoriene må reise med en assistent, som et vilkår for å motta flytransport, dersom US Airways avgjør at en assistent er en nødvendighet for å ivareta sikkerheten:

 • En passasjer som, på grunn av en mental tilstand, ikke kan forstå eller reagere på sikkerhetsinstruksjoner fra US Airways-personell, inkludert gjennomgangen av sikkerhetsrutinene som kreves i henhold til FAA-reguleringene;
 • En passasjer med nedsatt bevegelighet som er så alvorlig at personen fysisk ikke kan hjelpe seg selv under evakuering av flyet i en nødsituasjon;
 • En passasjer som har alvorlig nedsatt hørsel og syn, og ikke kan kommunisere tilstrekkelig med flyselskapets personale til å forstå gjennomgangen av sikkerhetsrutinene som kreves i henhold til FAA-reguleringene, eller forstå hvordan passasjeren kan hjelpe seg selv under evakuering av flyet i en nødssituasjon.

8. Et spedbarn som trenger en kuvøse eller andre hjerte-lunge apparater.

9. Gravide personer som forventes å føde innen syv (7) dager, med mindre passasjeren viser frem en doktorattest som er underskrevet innen 72 timer før avgang og som fastslår at doktoren har undersøkt og funnet at passasjeren fysisk er i stand til å foreta reisen.

10. Personer som trenger oksygenapparat eller andre hjerte-lunge maskiner, med mindre de oppfyller retningslinjene for bærbare oksygentanker i 14 CFR, del 382. Vi er ikke erstatningspliktig overfor passasjerer som nektes reise eller for fjerning av passasjerer i samsvar med de foregående paragrafene for denne regelen, men vi vil, på anmodning fra passasjeren, refundere passasjeren i samsvar med avsnitt 8.2 i denne transportkontrakten. Som en eksplisitt forhåndsbetingelse for utstedelse av billett eller reisetillatelse herunder, er vi ikke ansvarlig for skadeserstatning eller straffende erstatning. Passasjerens eneste og ekslusikve rettsmiddel skal være i henhold til avsnitt 8.2 i denne transportkontrakten.

For kunder som skal reise utenlands med fly som betjenes av en av US Airways' codeshare-partnere, se avsnitt 16.0 for informasjon om regler som kan variere fra reglene som beskrives i dette dokumentet.

  3.2 Passasjerer med funksjonshemmelser

  US Airways' retningslinjer og prosedyrer er i samsvar med US Department of Transportation sitt vedtak om ikke-diskriminering av funksjonshemmede ved flyreise, kalt "Nondiscrimination on the Basis of Disability in Air Travel" (14 CFR Part 382). Forskrifter innenfor dette vedtaket inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • Rullestoler ombord på større fly.
  • Transport av personlige rullestoler og andre hjelpemidler.
  • Spesielle seteanordninger for passasjerer med fysisk funksjonshemmelse eller de som reiser med en personlig omsorgsperson eller servicedyr (melding i forveien er nødvendig).
  • Assistanse ved ombordstigning og avstigning.
  • Assistanse ved plassering og henting av håndbagasje.
  • Informasjon angående fasiliteter og tjenester som er tilgjengelig for passasjerer med fysiske handikap.
  • En klageansvarlig person på hver flyplass tar seg av saker angående passasjerer med fysiske handikap.

  US Airways' retningslinjer og prosedyrer for assistanse til passasjerer med spesielle behov finner du på US Airways billettkontorer og på US Airways' nettside (usairways.com).