Flyg med oss > Reseinformation > Transportavtal (2 av 8)

Transportavtal (2 av 8)

2.6 Underrättelse om anspråk

US Airways förbehåller sig rätten att avvisa alla anspråk (utom de som avser personskador eller dödsfall) som inte har skickats till US Airways i skriftlig form inom ett år efter resdatumet för inrikesflyg och inom två år för internationella avgångar som regleras genom Warszawa- eller Montreal-konventionen. Särskilda regler gäller för bagage, så som beskrivs i avsnitt 12.

2.7 Råd till internationella passagerare avseende flygbolagets ansvar

Om kundens resa omfattar en slutdestination eller gör ett uppehåll i ett annat land än avgångslandet kan det hända att Warszawa-konventionen gäller. Denna konvention reglerar och begränsar i de flesta fall flygbolagens ansvar för dödsfall eller personskador samt för förlust av eller skador på bagage. Läs också avsnitten ”Råd till internationella kunder om ansvarsbegränsning” and ”Meddelande om ansvarsbegränsning för bagage”.

3.0 Kunders samtycke

3.1 Vägran att tillhandahålla transport

US Airways kan vägra att transportera passagerare eller avlägsna passagerare från valfria avgångar på grund av följande orsaker:

1. Uppfyllande av myndigheters bestämmelser eller myndigheters rekvisition av plats eller begäran om akuttransport i samband med nationellt försvar, nationell säkerhet eller katastrofer (verkliga, hotande eller rapporterade).

2. Närhelst nödvändigt eller tillrådligt på grund av väder eller andra förhållanden utanför företagets kontroll (inklusive och ej begränsat till laga hinder, force majeure, arbetsnedläggningar, strejker, folkuppror, embargo, terrorhandlingar, krig, fientligheter eller oroligheter) som är verkliga, hotande eller rapporterade.

3. En passagerares vägran att tillåta kroppsvisitering eller genomsökning av egendom efter sprängämnen eller farliga vapen, artiklar eller ämnen.

4. En passagerares vägran att på begäran ta fram identifikationshandlingar.

5. En passagerares underlåtenhet att vid resa över internationella gränser inneha alla viktiga dokument (pass, visum, certifikat osv.) som krävs av lagarna i de länder passageraren kommer att flyga från, via eller till. Vi har inget ansvar för en passagerares underlåtenhet eller oförmåga att följa myndigheters lagar, regler, beslut, krav och förutsättningar som kan komma att ändras utan särskilt meddelande därom.

6. Passagerare som kan utgöra ett hot mot andra passagerares eller personalens komfort och/eller säkerhet omfattar (men begränsas ej till) passagerare som:

 • är äldre än fem (5) år och är barfota utan att detta är nödvändigt av medicinska skäl,
 • är yngre än en (1) dag,
 • är yngre än (5) år och utan följeslagare,
 • är ensamresande minderåriga i åldrarna fem (5) till och med fjorton (14) år och reser med ett genomgående eller anslutningsflyg,
 • är delaktiga i kriminella aktiviteter som bombhot eller kapningsförsök,
 • verkar vara berusade eller drogpåverkade,
 • vägrar följa reglerna om rökning,
 • klassificeras som högriskfångar,
 • försöker störa besättningsmedlemmar i deras arbete,
 • verkar vara bärare av en smittsam sjukdom som enligt US Airways medicinska rådgivare utgör ett direkt hot mot andras hälsa och säkerhet,
 • inte kan eller inte vill sitta på en sittplats med armstödet nedfällt och säkerhetsbältet fastspänt,
 • kräver en bår ombord,
 • behöver intravenös eller intramuskulär matning (IV-dropputrustning tillåts ej, men kunder som reser med bärbara IV-apparater medges, under förutsättning att apparaten kan förvaras i enlighet med reglerna för handbagage),
 • uppvisar beteende som kan vara riskfyllt för passageraren själv, besättningen eller andra passagerare,
 • innehar ett otillåtet skjutvapen eller sprängämne,
 • är allvarligt sjuk och enligt US Airways medicinska rådgivare utgör ett direkt hot mot andras hälsa och säkerhet eller
 • Uppträder på ett sätt som är våldsamt, störande, stötande eller oegentligt gentemot andra passagerare och/eller personalen, inklusive verbala trakasserier avseende ras, hudfärg, kön, religion, nationellt ursprung, handikapp, ålder, etniskt ursprung eller sexuell läggning.

Vi förbehåller oss rätten att på permanent basis vägra att transportera passagerare som upprepade gånger har avlägsnats eller nekats transport på grund av våldsamt, störande, stötande eller oegentligt uppförande. Beslutet att vägra en passagerare transport på permanent basis måste fattas på Managing Director-nivå eller högre.

7. Uppförande eller tillstånd
US Airways kan kräva att en handikappad passagerare i en av följande kategorier reser tillsammans med en säkerhetsassistent som ett villkor för att erbjudas flygtransport om US Airways fastställer att en säkerhetsassistent är väsentlig för säkerheten ombord:

 • En passagerare som på grund av förståndshandikapp inte kan förstå eller följa de säkerhetsanvisningar som ges av US Airways personal, inklusive säkerhetsdemonstrationen som krävs i FAA-reglerna.
 • En passagerare med rörelsehinder som är så allvarliga att personen inte själv kan klara av att hjälpa till vid sin egen evakuering ur flygplanet.
 • En passagerare som har allvarliga hörsel- såväl som synskador och inte kan etablera ett tillräckligt kommunikationssätt med flygbolagets personal som är tillräckligt för att medge kommunikation av säkerhetsdemonstrationen som krävs i FAA-reglerna och för att passageraren ska kunna hjälpa till med sin egen evakuering ur flygplanet i nödsituationer.

8. Ett spädbarn som måste ligga i inkubator eller använda något annat livsuppehållande system.

9. Alla gravida kvinnor som förväntas föda inom sju (7) dagar, om passageraren inte uppvisar ett läkarintyg daterat inom 72 timmar före avgången och som förklarar att läkaren har undersökt passageraren och anser att hon är tillräckligt gott fysiskt skick för flygresan.

10. Alla personer som behöver syrgas eller andra livsuppehållande system, dock med undantag för om de uppfyller riktlinjerna för bärbara syrgasapparater (USA:s 14 CFR Part 382). Vi är inte skadeståndsskyldiga för vägran att transportera en passagerare eller för avlägsnande av en passagerare i enlighet med föregående stycken i denna regel, men vi erbjuder, på passagerarens begäran, återbetalning i enlighet med avsnitt 8.2 i detta transportavtal. Vi skall, som uttrycklig förutsättning för utfärdande av någon biljett eller beviljande av någon resa härunder, ej hållas ansvariga för ersättning eller skadestånd. Passagerarens enda och exklusiva gottgörelse skall bestå av det som anges i avsnitt 8.2 i detta transportavtal.

För kunder som ska resa på en internationell rutt som drivs av en av US Airways codeshare-partner innehåller avsnitt 16.0 information om regler som kan skilja sig från de regler som beskrivs i detta dokument.

  3.2 Handikappade kunder

  US Airways policy och procedurer uppfyller förordningen ”Nondiscrimination on the Basis of Disability in Air Travel” (icke-diskriminering på flygresor baserat på handikapp - 14 CFR del 382) som utfärdats av USA:s transportdepartement. Bestämmelserna i denna förordning omfattar men begränsas ej till:

  • Rullstolar ombord på större flygplan.
  • Transport av personliga rullstolar och andra hjälpmedel.
  • Särskilda sittplatser för kunder med fysiska handikapp eller för dem som reser med en personlig vårdare eller ett hjälpdjur (måste meddelas i förväg).
  • Hjälp vid ombordstigning och avstigning.
  • Hjälp vid undanläggning och framtagning av handbagage.
  • Information om hjälpmedel och tjänster för handikappade kunder.
  • En ansvarig för hantering av klagomål (Complaint Resolution Officer) skall finnas till hands på varje flygplats för att hantera problem avseende handikappade kunder.

  US Airways policy och procedurer avseende hjälp för kunder med särskilda behov finns tillgängliga på US Airways-biljettkontor och på US Airways webbplats (usairways.com).